Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

Tillfälliga Lokala Regler

Inför öppnandet den 4 april 2020 har dessa tillfälliga lokala regler införts och gäller tills vidare. Se även Lokala regler 2020.

Lägesförbättring – en klubblängd

För att skydda mindre områden lagade med sand samt nysådda områden har spelaren rätt till lägesförbättring med en klubblängd.

När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet får spelaren rengöra bollen och ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:

• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

• Lättnadsområdets storlek: Mätt från referenspunkten 1 klubblängd men med dessa begränsningar:

• Begränsningar av lättnadsområdets läge:

• Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och

• Måste vara på spelfältet.

• När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Spelförbudszoner

• Spelförbudszoner har definierats för att skydda lagningar fyllda med sand och nysådda områden. En del områden är väldigt stora så den yttre gränsen är inte markerad överallt men slutar där sandytan tar slut.

• Områden med pinnar med grön topp/inhägnad med rep är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

• På hål 17 kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen strax före den stora spelförbudszonen och utmärkt med vita plattor. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. Onormala banförhållanden (Regel 16)

Onormala banförhållanden (regel 16)

• Mark under arbete (MUA) förutom det som anges i lokala regler har dessa lagts till

1. Hål 10

• Stora ytor som är lagat med sand, dock inte gräsytor dressade med sand.

• Öppna nygrävda jordytor i träddungen på höger sida om fairway.

2. Hål 14

• Öppna nygrävda jordytor i träddungarna på hö sida om fairway

• Sandytan längs med diket på höger sida av hålet

Tillfälliga lokala regler framtagna av regelansvariga Bengt Ericsson bengte01@hotmail.com och Britt-Inger Bergkvist brittingerbergkvist@gmail.com

Lokala regler 2020 – Vallda Golf & CC

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. Gränsen för out of bounds till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.
  2. Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 3 out of bounds.
  3. Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet till vänster efter dammen på hål 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.
2. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Droppzoner

1. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
2. Om en spelares boll är på vägen till höger om green på hål 8, eller om vägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i närmaste droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av grus eller sten.
3. Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag:  Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF regelkommité 2020-02-25